REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI TV PROGRAMMĀS

1. BMA apņemas:
1.1. veikt AĢENTŪRAS iesniegtās reklāmas pārraidīšanu atbilstoši AĢENTŪRAS Batsoft sistēmā saplānotajam reklāmas demonstrēšanas grafikam;

2. BMA ir tiesības atteikt AĢENTŪRAS iesniegtās reklāmas pārraidīšanu, ja:
2.1. reklāmas saturs neatbilst Latvijas, Lietuvas, Igaunijas Republiku normatīvo aktu prasībām;
2.2. reklāmas sliktā kvalitāte vai nepienācīgs formāts neatļauj reklāmu izplatīt ar parasto Programmas translācijas kvalitāti;
2.3. reklāmas materiāli nav iesniegti šajos noteikumos noteiktajā termiņā;
2.4. reklāmas materiāli satur trešās personas (personu) reklāmu vai trešās personas (personu) reklāmas pazīmes un tas nav rakstiski saskaņots ar BMA;
2.5. AĢENTŪRA nav pienācīgi apmaksājusi agrāk translēto reklāmu.

3. BMA pienākumos neietilpst pārliecināties par AĢENTŪRAS iesniegtās reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām.
4. Gadījumā, ja BMA vainas dēļ AĢENTŪRAS iesniegtā reklāma Programmā saskaņotajā laikā vispār netiek demonstrēta, BMA, vienojoties ar AĢENTŪRU, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to demonstrē bez maksas.
5. AĢENTŪRA apņemas:
5.1. rezervēt un apstiprināt pasūtījumu Batsoft online-sistēmā.
5.2. gadījumā, ja AĢENTŪRA atceļ reklāmas pārraidi saskaņā ar iepriekš pasūtītiem un saskaņotiem reklāmas izvietošanas grafikiem un/vai nepiestāda reklāmas materiālus, mazāk par 3 (trīs) darba dienām pirms paredzētā reklāmas pārraidīšanas laika, AĢENTŪRA kompensē BMA izdevumus 100% (simts procentu) apmērā no atceltās reklāmas pārraidīšanas vērtības.
5.3. iepriekš saskaņotos reklāmas materiālus piegādāt uz BMA ftp-serveri ftp.1tv.lv (formātā .mpg/.mxf/.mov ar plūsmu 6 Mb/sek. ar audio failu iekšā) ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms konkrētās reklāmas pārraidīšanas attiecīgajā Programmā;
5.4. uzņemties pilnu atbildību par iesniegtās reklāmas atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par iesniegtā reklāmas materiāla saturu, tehnisko kvalitāti un trešo personu autortiesību un blakustiesību ievērošanu uz reklāmā esošiem audiovizuāliem elementiem, simboliem, logo u.t.t., un jebkuru trešo personu celto pretenziju vai prasību gadījumā šajā sakarā, kas adresētas BMA, apņemas tos risināt ar saviem spēkiem un uz sava rēķina;
5.5. pēc pieprasījuma iesniegt BMA detalizētu informāciju elektroniskā formā par izmantotajām autoru darbiem iesniegtajos reklāmas materiālos (turpmāk tekstā – Atskaite). Atskaitē jābūt ietvertai sekojošai informācijai:
1. autordarba nosaukums;
2. autors un/vai aranžētājs;
3. izpildītājs (grupas nosaukums, izpildītāja vārds, uzvārds vai pseidonīms);
4. cik minūtes un sekundes fonogramma ir raidīta;
5. fonogrammas producents;

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI MASSMEDIA

1. BMA apņemas:
1.1. veikt AĢENTŪRAS iesniegtās reklāmas pārraidīšanu atbilstoši AĢENTŪRAS saplānotajam reklāmas demonstrēšanas grafikam;

2. BMA ir tiesības atteikt AĢENTŪRAS iesniegtās reklāmas pārraidīšanu, ja:
2.1. reklāmas saturs neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2.2. reklāmas sliktā kvalitāte vai nepienācīgs formāts neatļauj reklāmu izplatīt ar parasto Programmas translācijas kvalitāti;
2.3. reklāmas materiāli nav iesniegti šajos noteikumos noteiktajā termiņā;
2.4. reklāmas materiāli satur trešās personas (personu) reklāmu vai trešās personas (personu) reklāmas pazīmes un tas nav rakstiski saskaņots ar BMA;
2.5. AĢENTŪRA nav pienācīgi apmaksājusi agrāk translēto reklāmu;
2.6. Reklāma satur ortogrāfiskas un/vai stilistikas kļūdas.

3. BMA pienākumos neietilpst pārliecināties par AĢENTŪRAS iesniegtās reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām.
4. Gadījumā, ja BMA vainas dēļ AĢENTŪRAS iesniegtā reklāma saskaņotajā laikā vispār netiek demonstrēta, BMA, vienojoties ar AĢENTŪRU, pārraida šo reklāmu citā līdzvērtīgā laikā un vienu reizi to demonstrē bez maksas.
5. AĢENTŪRA apņemas:
5.1. iesniegt saskaņošanai BMA reklāmas izvietošanas grafikus MassMedia ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms paredzētās reklāmas demonstrēšanas pa e-pastu: reklama@massmedia.lv;
5.2. gadījumā, ja AĢENTŪRA atceļ reklāmas pārraidi saskaņā ar iepriekš pasūtītiem un saskaņotiem reklāmas izvietošanas grafikiem un/vai nepiestāda reklāmas materiālus, mazāk par 3 (trīs) darba dienām pirms paredzētā reklāmas pārraidīšanas laika, AĢENTŪRA kompensē BMA izdevumus 100% (simts procentu) apmērā no atceltās reklāmas pārraidīšanas vērtības.
5.3. ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms plānotās reklāmas demonstrēšanas uzsākšanas, nosūtīt BMA pušu saskaņotus reklāmas videomateriālus, kas ir paredzēti izvietošanai MassMedia uz BMA ftp-serveri ftp.1tv.lv (formātos: avi (xvid codec), mpg, mp4);
5.4. uzņemties pilnu atbildību par iesniegtās reklāmas atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī par iesniegtā reklāmas materiāla saturu, tehnisko kvalitāti un trešo personu autortiesību un blakustiesību ievērošanu uz reklāmā esošiem audiovizuāliem elementiem, simboliem, logo u.t.t., un jebkuru trešo personu celto pretenziju vai prasību gadījumā šajā sakarā, kas adresētas BMA, apņemas tos risināt ar saviem spēkiem un uz sava rēķina;

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI LAIKRAKSTĀ

1. BMA apņemas:
1.1. izvietot reklāmu Laikrakstā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, atbilstoši AĢENTŪRAS iesniegtajiem un pušu apstiprinātiem pieteikumiem:
1.1.1. pieņemt no AĢENTŪRAS reklāmas pieteikumus ne vēlāk, ka 5 (piecas) darba dienas pirms plānotās reklāmas izvietošanas un materiālus saskaņā ar savu vispārējo reklāmas iesniegšanas formu;
1.1.2. 2 (divu) darba dienu laikā attiecīgi apstiprināt vai pamatoti noraidīt AĢENTŪRAS iesniegto rakstisko pieteikumu par tās klientu publicējamo reklāmu;
1.1.3. neveikt nekādas neparedzētas un ar AĢENTŪRU nesaskaņotas izmaiņas reklāmas saturā.
1.2. bez jebkādas zaudējumu atlīdzināšanas un iepriekšējas brīdināšanas neuzsākt reklāmas publicēšanu, vai, ja publicēšana ir uzsākta – pārtraukt to, ja AĢENTŪRA nav izpildījusi visas savas iepriekšējās saistības, kā arī, ja:
1.2.1. ja tas ir pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem, morāli un ētiskajām normām;
1.2.2. reklāmas materiālos ir trešo personu reklāma (t.sk. logo un/vai teksta veidā), un tas nav rakstiski saskaņots ar BMA;
1.3. Ja AĢENTŪRAS reklāmas publikācijā BMA vainas dēļ ir būtiska atkāpšanās no AĢENTŪRAS iesniegtās reklāmas informācijas satura un dizaina, tad BMA kompensē to, piedāvājot AĢENTŪRAI analogu reklāmas laukumu, un šī reklāma tiek publicēta ar AĢENTŪRU saskaņotā tuvākajā iespējamā laikā.
1.4. BMA nebūs atbildīga par 1.3.punktā minētajām kļūdām, ja tās nav būtiskas un nemaldina patērētājus attiecībā uz reklamējamo preču un pakalpojumu raksturu un nosaukumu, un ļauj patērētājiem atrast reklāmdevēju, neskatoties uz pieļautajām kļūdām. Gramatiskās kļūdas, kas nemaina reklāmas jēgu, netiek uzskatītas par būtiskām atkāpēm un nekvalitatīvu publicēšanu.
1.5. Pretenzijas par AĢENTŪRAS iesniegto reklāmas materiālu publikācijām AĢENTŪRA var izteikt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc reklāmas publikācijas Laikrakstā. Ja AĢENTŪRA 5 (piecu) darba dienu laikā pēc reklāmas publicēšanas nav piestādījusi BMA rakstiskas pretenzijas par reklāmas publicēšanu, tad uzskatāms, ka BMA ir pilnībā izpildījusi savas saistības.
1.6. AĢENTŪRAS pretenzijas par publicētās reklāmas krāsām tiek pieņemtas tikai krāsainu proofu (pušu apstiprinātu krāsu paraugu) esamības gadījumā, un, ja reklāma iesniegta saskaņā ar tehniskajām prasībām.
2. AĢENTŪRA apņemas:
2.1. piedāvāt saviem klientiem reklāmas publicēšanu Laikrakstā atbilstoši izcenojumiem, kas norādīti Pielikumā pie šiem noteikumiem;
2.2. iesniegt BMA gatavus reklāmas materiālus šajos noteikumos un tā Pielikumos noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms paredzētās reklāmas publicēšanas. Ja AĢENTŪRA neiesniedz publicējamo reklāmas materiālu šajā punktā atrunātajā termiņā, BMA ir tiesīga atcelt AĢENTŪRAS reklāmas materiālu publicēšanu. Atcelšanas gadījumā puses vienojas par citu tuvāko iespējamo reklāmas materiālu publicēšanas laiku;
2.3. publicēšanas datumus un reklāmas izmērus saskaņot un reklāmas materiālus iesniegt elektroniski atbilstoši SABIEDRĪBAS tehniskajām prasībām un termiņiem (Pielikums pie šiem noteikumiem);
2.4. reklāmas materiālus iesniegt faila veidā vai nosūtīt uz e-pastu: maket@mk-lat.lv, pušu saskaņotos termiņos ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms paredzētās publikācijas;
2.5. uzņemties pilnu atbildību par BMA iesniegtās reklāmas satura atbilstību LR normatīvo aktu prasībām, tehnisko kvalitāti un autortiesību ievērošanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkurām tiesiskām un finansiālām sekām šajā sakarībā;
2.6. pēc rakstiskas abpusējas vienošanās apmaksāt BMA tehniskos pakalpojumus reklāmas pieteikuma izmaiņu gadījumā, ja šīs izmaiņas veic BMA.
2.7. atbildēt par publicējamo reklāmas materiālu atbilstību vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām;
2.8. neiesniegt BMA reklāmas materiālos trešo personu reklāmu (t.sk. logo un/vai teksta veidā), ja vien tas nav īpaši rakstiski saskaņots ar BMA.
2.9. Ja AĢENTŪRA neiesniedz publicējamo reklāmas materiālu SABIEDRĪBAI līdz 2.4.punktā atrunātajiem termiņiem, AĢENTŪRAS piegādātā reklāma netiek publicēta. Šajā gadījumā puses vienojas par citu tuvāko reklāmas publicēšanas laiku.
2.10. Gadījumā, ja AĢENTŪRA atsakās no iepriekš pasūtīta reklāmas laukuma 4 (četras) dienas pirms plānotās Reklāmas publikācijas, AĢENTŪRA maksā BMA kompensāciju 50% (piecdesmit procentu) apmērā no aprēķinātās reklāmas laukuma vērtības.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

1. AĢENTŪRA apņemas apmaksāt tai izrakstītos rēķinus par pārraidīto vai publicēto reklāmu tādos termiņos, kādi ir norādīti izrakstītajos rēķinos.
2. PUSES piekrīt, ka rēķini tiek sagatavoti elektroniski, un tie tiek nosūtīti AĢENTŪRAI elektroniski uz tās norādīto elektroniskā pasta adresi un ir derīgi bez paraksta.
3. Gadījumā, ja AĢENTŪRA neizpilda vai nepienācīgi izpilda savas saistības attiecībā uz rēķinu apmaksu, tā maksā BMA līgumsodu 0,3% apmērā no kopējas parāda summas, par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā, BMA ir tiesības pārskatīt reklāmas materiālu izvietošanas noteikumus katram konkrētam AĢENTŪRAS Klientam atsevišķi, vai arī atteikties izvietot šī AĢENTŪRAS Klienta reklāmu, kamēr netiks izpildītas saistības par reklāmas pārraidīšanas apmaksu un līgumsoda nomaksu.
4. BMA ir tiesības AĢENTŪRAS parādu nodot parādu piedziņas kompānijai SIA “Intrum Latvija”, reģistrācijas Nr.40203088409, ja AĢENTŪRA kavē rēķina apmaksu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.

STRĪDU ATRISINĀŠANA

1. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar Pušu attiecības saistībā ar reklāmas izvietošanu un publicēšanu un kas nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks nodoti izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

NEPĀRVARAMA VARA

1. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja saistību pienācīga izpilde nav bijusi iespējama no pušu gribas neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, t.i., dēļ ārkārtējiem un konkrētajā situācijā nepārvaramiem apstākļiem (piemēram, dabas stihijas, ugunsgrēki, plūdi, streiki, satelīta un raidošas aparatūras nekvalitatīva darbība vai iziešanas no ierindas, kabeļtelevīzijas operatora tehnikas iziešanas no ierindas, valsts varas vai pārvaldes institūciju izdoti akti u.tml.), kuri nav atkarīgi no pušu gribas un kurus nebija iespējams paredzēt līguma parakstīšanas brīdī. Tāpat puses nebūs atbildīgas par savu saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, ja pienācīgs izpildījums nav bijis iespējams no pusēm neatkarīgu Krievijas Federācijas vai Baltijas valstu regulējošo organizāciju pieņemtu lēmumu un rīkojumu dēļ, kā arī, ja ir jāveic izmaiņas raidījumu programmā, tā kā ir pastiprināti jāatspoguļo kāds sabiedrisks pasākums Krievijas Federācijā vai Baltijas valstīs.
2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ar ticamiem dokumentiem ir jāpierāda tai pusei, kas atsaucas uz šiem apstākļiem kā savu saistību neizpildes cēloni.